Starania o nauczyciela wspomagającego

stockvault-multicolor-crayons127751

Mając świadomość, że to my jako rodzice ostatecznie wybieramy najlepszą dla naszego dziecka formę edukacji, uwzględniając przy tym opinię specjalistów i swoją wiedzę na temat rozwoju dziecka, postanowiliśmy na rok szkolny 2013/2014 zapisać Szymonka do przedszkola publicznego w celu zrealizowania rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. Warto w tym miejscu jeszcze raz zaznaczyć, iż największe wsparcie naszej decyzji uzyskaliśmy w poradni psychologiczno-pedagogicznej od pań psycholog i pedagog, które przeprowadzały badanie Szymonka. Przed wyborem konkretnego przedszkola dla syna przeprowadziliśmy rekonesans, porozmawialiśmy z dyrektorami i zorientowaliśmy się jak liczne mogą być grupy „zelówkowe”  w poszczególnych placówkach. Od początku nie braliśmy pod uwagę zerówek w szkołach, ponieważ jest tam najczęściej o wiele więcej dzieci niż w przedszkolu w rozumieniu placówki,  poza tym samych starszych dzieci, co w konsekwencji mogło stwarzać mniej przyjazne i bezpieczne środowisko dla naszego syna. Aby ułatwić  Szymonkowi adaptację  w nowym środowisku, postanowiliśmy złożyć wniosek o zapewnienie dla niego nauczyciela wspomagającego. Zdawaliśmy sobie sprawę, iż zatrudnia się go na wniosek dyrektora danej placówki, ale w rozmowie z panią dyrektor poinformowałem ją, że mamy świadomość jak samorządy robią oszczędności na oświacie i w związku z tym sami bezpośrednio zwrócimy się do Organu Prowadzącego z naszą sprawą.

W odpowiedzi na nasze pismo zostaliśmy zapewnieni, iż nasz syn zostanie w przedszkolu otoczony szczególna opieką. Będzie mógł korzystać z pomocy pedagoga przedszkolnego, zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. W celu szczegółowego uzgodnienia wypełniania zaleceń zawartych w orzeczeniu PPP nakazano nam kontaktować się z dyrektorem przedszkola, który podejmie stosowne czynności i działania w celu ich realizacji.  Jednocześnie wyjaśniono nam, iż zgodnie z obowiązującymi placówki oświatowe procedurami, dyrektor przedszkola na wniosek rodziców poparty orzeczeniem PPP wystąpi do Organu Prowadzącego z prośbą o przyznanie od 1 września 2013r. dodatkowych godzin na indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla nowo przyjętego wychowanka. W podsumowaniu napisano, że w rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych § 6 pkt. 1,2 stanowi, że obligatoryjność zatrudnienia nauczyciela wspomagającego odnosi się do oddziałów integracyjnych w przedszkolach ogólnodostępnych i przedszkolach integracyjnych. Natomiast zatrudnienie dodatkowego nauczyciela dla dziecka z orzeczeniem Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej uczęszczającego do przedszkola ogólnodostępnego takiej obligatoryjności już nie posiada. Poinformowano nas też, iż ostateczną decyzję w zakresie zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w przedszkolu, Organ Prowadzący podejmie w drugiej połowie sierpnia, po szczegółowej analizie budżetu oświatowego i przedłożenia przez dyrektora aneksu do Arkusza Organizacji Przedszkola na rok szkolny 2013/2014.

Nie zgadzając się z taką argumentacją, złożyliśmy ponowny wniosek o zapewnienie nauczyciela wspomagającego.

Poniżej podaję nasz wzór wniosku o zapewnienie nauczyciela wspomagającego.

 

Imię i nazwisko                                                                                   Miejscowość 07.06.2013

Adres

Telefon

Sz. P.

Imię i nazwisko

Burmistrz Miasta (miejscowość)

Adres

 WNIOSEK O ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO – zapewnienie nauczyciela wspomagającego.

 Na podstawie:

 • 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572 j.t.),
 • 6.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U.10.228.1490) oraz
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr ….wydanego w dniu 17 maja 2013r. przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w ….., wnoszę o zapewnienie dla mojego syna Szymona ……. odpowiedniego kształcenia specjalnego w szczególności: specjalnej organizacji nauki i metod pracy w postaci nauczyciela wspomagającego w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr…………(adres), oddział „0”.

Mój syn jest dzieckiem niepełnosprawnym, u której zdiagnozowano autyzm dziecięcy w związku z powyższym oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz.U.2012.1541.288) szkoła otrzymuje zwiększoną o 9,5 wagi dotację oświatową. Ustawodawca polski wprowadził do systemu edukacji najwyższą dotację na ucznia z autyzmem właśnie ze względu na jego specyficzne potrzeby.

Ponadto Szymon……… posiada orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wydane przez właściwą dla orzekania uczniów z autyzmem Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w ………. Orzeczenie powyższe jest dokumentem urzędowym, którego wzór został określony w/w. rozporządzeniu. Zgodnie z przepisami prawa orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ma charakter decyzyjny i realizacja tej decyzji dla szkoły jest obligatoryjna.

Należy podkreślić, iż zgodnie z § 6.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U.10.228.1490)

„W przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 1 pkt 1 , za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.”

Ponadto na podstawie  art. 1 ust 5 i 5a z ustawą z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572 j.t. z późn. zm.) uczeń niepełnosprawny ma prawo do:

„ 5)   możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

  5a)  opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;”

oraz zgodnie z:

 • . 4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U.10.228.1490)

„§ 4. 1. Przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w § 1, zapewniają:

  1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

  2)   odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

  3)   zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach;

  4)   inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne
i resocjalizacyjne
”.

Szymon ……. w roku szkolnym 2013/2014 będzie uczęszczał do przedszkola masowego. Jedną z podstawowych cech autyzmu są zaburzenia w komunikacji, w związku  z tym dostosowanie metod nauczania i wychowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia z autyzmem determinowane jest m.in. zaburzeniami w komunikacji, dlatego też dla procesu nauczania i wychowania niezbędna jest osoba nauczyciela wspomagającego tym bardziej, iż są na to środki finansowe z dotacji oświatowej (co miesiąc powyżej 4000 zł), które spływają z Ministerstwa Edukacji Narodowej do Burmistrza w ……., który ma obowiązek przekazać powyższą dotację za uczniem do szkoły.

Wobec powyższego wnoszę do Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w …… jako organu prowadzącego Samorządowe Przedszkole Publiczne nr … w …… o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla mojego niepełnosprawnego syna w celu zapewnienia odpowiedniego kształcenia specjalnego.

                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                     ……………………..

 

Załącznik:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr….. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ………..

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>