Ciąg dalszy starań o nauczyciela wspomagającego…

BackToSchool-10

Po niesatysfakcjonującej nas odpowiedzi z urzędu miasta  w sprawie zapewnienia nauczyciela  wspomagającego dla naszego syna, nie chcąc czekać do drugiej połowy sierpnia na szczegółową analizę budżetu oświatowego jak nas poinformowano i pozostawiać tak ważnej dla nas sprawy w zawieszeniu, skierowaliśmy 16 lipca 2013r. ponowny wniosek o zapewnienie odpowiedniego kształcenia specjalnego. W odpowiedzi na nasze pismo 23 lipca 2013r. zostaliśmy poinformowani, iż dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego zatrudni w roku szkolnym 2013/2014 nauczyciela wspomagającego w ilości 5 godzin tygodniowo. W celu dopełnienia formalności w zakresie zorganizowania kształcenia specjalnego dla syna, mieliśmy kontaktować się z dyrektorem przedszkola. Na tamten czas był to połowiczny sukces, ponieważ nie rozumieliśmy skąd wzięła się taka właśnie ilość godzin. 6 sierpnia zwróciliśmy się do Pana Burmistrza jako organu prowadzącego przedszkole, o podanie podstawy prawnej, na podstawie której zostały przyznane, a w naszym odczuciu ograniczone godziny dla nauczyciela wspomagającego. Ponadto poprosiliśmy o podanie informacji dotyczącej kwoty subwencji oświatowej przekazanej z Ministerstwa na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. 2012.1541) oraz metryczki przekazanej do miasta w tym roku, na uczniów niepełnosprawnych według wagi przeliczeniowej P5.

 W naszym piśmie grzecznie wyjaśniliśmy, iż finansowanie nauczyciela wspomagającego może odbywać się na podstawie subwencja w zwiększonej wysokości, która powinna przysługiwać od momentu doręczenia do placówki, do której uczęszcza dziecko orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia specjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz.U.2012.1541) placówka otrzymuje zwiększoną o 9,5 wagi dotację oświatową. Ponadto wskazaliśmy, że orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wydane przez właściwą dla orzekania uczniów z autyzmem Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest dokumentem urzędowym, a tym samym ma charakter decyzyjny i realizacja tej decyzji dla placówek jest obligatoryjna. Orzeczenie o którym jest mowa zaleca  wprowadzenie w system klasowy nauczyciela wspomagającego, aby wspomóc efektywny proces edukacyjny. W związku z tym placówka jest zobowiązana wypełnić wszystkie zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na to czy ma środki czy też nie.

Odpowiedź otrzymaliśmy 30 sierpnia 2013r. i wyjaśniono nam, że o ilości godzin przyznanych dla nauczyciela wspomagającego nie stanowi żaden z obowiązujących aktualnie przepisów prawa. Kompetencja ta przypisana jest organowi prowadzącemu przedszkole.
W dalszej części znajdował się jeszcze zapis, iż zwiększenie subwencji oświatowej wagą P39 -nie następuje automatycznie po dostarczeni udo placówki orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, lecz z dniem 1 stycznia 2014r. na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej – przekazywanych w tym celu do MEN w Warszawie, według stanu na dzień 10 września i 30 października tzw. roku bazowego, którym jest rok poprzedzający przyznanie subwencji.  W związku z przyjęciem mojego syna do przedszkola subwencja oświatowa dla miast zwiększona – wagą P39 - określona zostanie w budżecie 2014 roku. Na koniec w podsumowaniu, w sposób bardzo subtelny jeszcze raz wyjaśniono mi, iż w nawiązaniu do prowadzonej ze mną korespondencji, kolejny raz, z-ca burmistrza pragnie mi przypomnieć, że osobą kompetentną do prowadzenia sprawy przyjęcia dziecka do przedszkola i właściwego, pod względem formalnym i prawnym zorganizowania zajęć wychowawczych i opieki nad wychowankiem jest dyrektor przedszkola.  Ta ostatnia część tego pisma wywołuje na mojej twarzy lekki uśmiech, pokazuje jak urzędnicy podchodzą do swojej pracy i pozostawiam to do oceny czytelników.

Poniżej podaję nasz wzór ponownego wniosku o zapewnienie nauczyciela wspomagającego.

 

Imię i nazwisko                                                                                   Miejscowość 16.07.2013r.

Adres

Telefon

Sz. P.

Imię i nazwisko

Burmistrz Miasta (miejscowość)

Adres

                       

PONOWNY WNIOSEK O ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO – zapewnienie nauczyciela wspomagającego.

 

Na podstawie:

  • 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572 j.t.),
  • 6.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
    w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
    i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U.10.228.1490) oraz
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr… wydanego w dniu…. maja 2013r. przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w ……….,

ponownie wnoszę o zapewnienie dla mojego syna Szymona ……. odpowiedniego kształcenia specjalnego w szczególności w postaci wprowadzenie do systemu klasowego nauczyciela wspomagającego w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr … w ………… ul. …… , 38-………….., oddział przedszkolny.

Niniejszy wniosek kieruje z uwagi na przepisy prawne regulujące możliwość zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla mojego syna. Zgodnie z § 6.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U.10.228.1490) „W przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 1 pkt 1 , za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.” oraz zgodnie z §. 4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U.10.228.1490) „§ 4. 1. Przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w § 1, zapewniają:  1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;”

Szymon…………. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wydane przez właściwą dla orzekania uczniów z autyzmem Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w ……….., w którym zaleca się wprowadzenie do systemu klasowego nauczyciela wspomagającego. W związku z tym, że niniejsze orzeczenie jest dokumentem urzędowym, zgodnie z przepisami prawa orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ma charakter decyzyjny i realizacja tej decyzji dla placówki jest obligatoryjna. A tym samym zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla mojego syna w placówce ogólnodostępnej jest również obligatoryjna.

Wobec powyższego wnoszę do Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w ………. jako organu prowadzącego Samorządowe Przedszkole Publiczne nr … w ……. o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla mojego niepełnosprawnego syna w celu zapewnienia odpowiedniego kształcenia specjalnego.

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                       ………………………….

 

 

Załącznik:

  1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr … wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w …………

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>